Povinnosti majitele komínu

 

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění. Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahradilo (zrušilo) dosavadní právní úpravu – vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Nové nařízení vlády upravuje kontrolu a čištění spalinových cest (komín, kouřovod), čištění spotřebiče paliv, revizi spalinové cesty, zprávu o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty, vypalování komína.

Dle tohoto nařízení je každý povinen počínat si tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže jsou výše uvedené činnosti prováděny ve lhůtách a způsobem dle citovaného vládního nařízení a nedojde-li při provádění těchto činností ke shledání závad.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. oproti původní vyhlášce snižuje předepsanou četnost čištění komínů (spalinových cest) a umožňuje v případě spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50 kW provádět čištění spalinových cest svépomocí, ale i tak je třeba, aby alespoň jednou ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou osobou (držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví). O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu dle vzoru uvedeného v příloze nařízení. Lhůty kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v níže umístěné tabulce.

Fyzické osoby nemají povinnost zprávu o kontrole nikde předávat. I nadále platí, že hasiči nemají právo vstupovat do objektů a preventivně kontrolovat komíny či dokumentaci k jejich stavu, ale můžou uložit pokutu za nedodržení lhůt kontrol a čištění komínů – spalinových cest až po požáru, bylo-li na místě zjištěno, že požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna (je-li objekt pojištěn) může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

TIP: Zpráva o provedení kontroly komínu

Po provedení kontroly komínu vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že Váš komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.